17-11 > Buurkracht in Boerdonk krijgt helaas geen vervolg

Afgelopen voorjaar is een voorlopige projectgroep bezig geweest met een initiatief om collectief zonnepanelen aan te schaffen in Boerdonk. Dit traject zou een dorpsinitiatief worden. Stichting Buurkracht was hierbij betrokken om het proces te begeleiden.

Na meerdere inventarisaties is gebleken dat er in Boerdonk helaas te weinig animo is om samen een project op te zetten. De organisatie zou behoorlijk veel tijd in beslag nemen wat niet in verhouding staat tot het aantal deelnemers. Daarnaast is er door de huidige energiecrisis een enorme run op zonnepanelen, warmtepompen en andere energiebesparende maatregelen. Hierdoor zijn installatiebedrijven minder bereikbaar en geïnteresseerd in het opstellen van offertes die nodig zijn voor het onderzoeksproces. Daarnaast lopen ook de levertijden behoorlijk op. Ook dit is een reden geweest om te doen besluiten geen vervolg te geven aan het project.

Informatieavond verduurzamen woning - Boerdonk verduurzamen doen we samen!

Met het oog op de toekomst en de huidige energiecrisis is verduurzaming een belangrijk thema. Om inwoners van Boerdonk zo goed mogelijk te informeren naar de mogelijkheden die er zijn, organiseren we vanuit Coöperatie Boerdonk Buitengewoon een speciale informatieavond. Tijdens deze avond zullen specialisten uitleg geven over de mogelijkheden die er vandaag de dag zijn om uw huis te verduurzamen. Denk dan aan zonnepanelen, een warmtepomp of (spouwmuur)isolatie.
Ook is er ruimte om individueel vragen te stellen aan de specialisten. Ieder huis is immers anders en elke situatie is uniek. Er worden tijdens de avond geen prijzen of prijsindicaties afgegeven. Hiervoor kan iedereen zelf een afspraak maken met een van de deelnemende bedrijven.

De informatieavond zal plaatsvinden in januari. De precieze datum en tijd volgt op een later moment.


01-07 > Nieuwsbrief juli 2022

Boerdonk, juli 2022

Beste Boerdonkenaren, Nu we langzaamaan richting de zomervakantie gaan willen we middels deze nieuwsbrief u op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen binnen de coöperatie.

1. Voortgang bouwen in Boerdonk

Update Boerdonk-Noord

Het bestemmingsplan is ingediend bij de gemeente. Momenteel is er bij ons niks bekend over de laatste voorgang van dit bouwplan. Onze rol is hierbij tot een minimum beperkt en het initiatief tot het nemen van de vervolgstappen ligt nu bij andere partijen.

Vervolg bouwplannen Boerdonk

Werkgroep Bouwen is bezig met de voorbereidingen om een plan op te stellen voor Korstenhof II (locatie tussen Gelukweg en sportpark). Noemenswaardig hierbij is dat wij als werkgroep vanuit de gemeente de opdracht hebben meegekregen om een eerste plan op te stellen, waarbij gekeken en rekening gehouden wordt met de wensen van de inwoners van Boerdonk vanuit de laatste woonwensen-enquête. Deze enquête dateert van 2021. Het is echter onmogelijk om met alle wensen rekening te houden. Vandaar dat is besloten om de bouwplannen breder te trekken en dus ook te kijken voor mogelijke kandidaten van buiten Boerdonk. Vervolgens zijn we met een projectontwikkelaar in gesprek gegaan. In dit overleg is vanuit de Dorpsraad en Coöperatie aangegeven wat in grote lijnen de wensen vanuit Boerdonk en de gemeente zijn. Hierbij gaat het dan voornamelijk om betaalbare starterswoningen, twee-onder-eenkapwoningen, vrijstaande woningen, levensloopbestendige woningen en rijtjeswoningen. Hierbij rekening houdend met de wet- en regelgeving omtrent sociale huur en koop die vanuit de overheid wettelijk worden opgelegd op alle bouwplannen. Dit alles hebben we door de projectontwikkelaar laten uitwerken in een eerste conceptplan voor Korstenhof II waarbij ook rekening gehouden is met parkeermogelijkheden en het bijbehorende groen als eerste praatplaatje richting de gemeente. Het plan is zo ingedeeld dat dit in meerdere fasen gerealiseerd kan worden. Met de projectontwikkelaar is duidelijk besproken dat wij als Dorpsraad en Coöperatie uitsluitend een faciliterende rol hebben tussen gemeente, mogelijke kandidaten en projectontwikkelaar en dat wij vanuit deze rol ook geen toezeggingen kunnen doen of beslissingen kunnen of mogen nemen. Het verzoek is om met een eerste plan als praatplaatje te komen en van daaruit verder te kijken. Uiteindelijk zullen de gemeente en de projectontwikkelaar samen tot overeenstemming moeten komen. Voor de vakantie willen we nog in overleg in plannen met de Gemeente om de ontwikkelen met betrekking tot Korstenhof II te bespreken. Bent u geïnteresseerd om in de toekomst op plan Korstenhof II te gaan wonen, wilt u meedenken of op een andere manier betrokken blijven bij dit plan? Stuur dan een e-mail naar info@boerdonkbuitengewoon.nl

2. Voortgang kinderopvang

Voor wat betreft de voorschoolse opvang (VSO) zijn er vorderingen in de gesprekken met een geïnteresseerde die te kennen heeft gegeven de VSO te willen gaan draaien. Het streven is om hiermee na de zomervakantie in september/oktober te gaan starten. Het organiseren van een kinderdagverblijf (KDV) voor kinderen van 0 tot 4 jaar voorloopt iets stroever. Tot nu toe zijn er nog niet veel aanmeldingen van ouders met kinderen die voornemens zijn gebruik te gaan maken van het KDV. Voornaamste reden hiervoor lijkt dat voor veel jonge kinderen de opvang reeds georganiseerd is. De werkgroep gaat ouders met jonge kinderen in Boerdonk persoonlijk benaderen voor de eerder uitgezette enquête vanuit school, blijkbaar had niet iedereen de eerder verstuurde enquête ontvangen, waardoor geïnteresseerden mogelijk niet hun wensen kenbaar hebben kunnen maken. De basisschool/SPV gooit het plan niet weg en denkt creatief mee om de kinderopvang toch te laten starten, ook als er dan nog weinig aanmeldingen zijn. De school/SPV en de werkgroep houden elkaar op de hoogte.

3. Voortgang Centrumplan

Het College van gemeente Meierijstad is uiteindelijk akkoord met de een aanvullende subsidie die nodig is om een goed haalbaarheidsonderzoek te kunnen uitvoeren naar de locatie van de (nieuwe) basisschool Sint Nicolaas. Op 5 juli heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden tussen gemeente, Hazenpot, Dorpsraad, parochie, coöperatie Boerdonk Buitengewoon en het onderzoeksbureau. Het onderzoek zal naar verwachting eind november klaar zijn Doel van dit onderzoek is om de haalbaarheid van 3 mogelijke nieuwe locaties te gaan onderzoeken: a) Nieuwbouw op de huidige locatie. b) Omvormen van de Hazenpot en Kerk tot een nieuwe Multifunctionele Accommodatie met daarin de school. c) Een nieuwe multifunctionele accommodatie (inclusief school) op de plek van de huidige woningen Kloosterhof en Hazenpot en school mogelijk geschikt maken voor woningen. We hebben uiteraard alle begrip voor een gedegen onderzoek maar blijven wel continue aandringen op snelheid. De wens van de inwoners van Boerdonk (optie b) is één van de criteria in het onderzoek. Momenteel ligt het plan rondom de sloop en herbouw op het Kloosterhof daarom ook even stil. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten zal het vervolgplan met Area weer opgepakt worden.

4. Overige actiepunten

Kunstroute

Binnen de werkgroep Kunstroute zijn een aantal ideeën ontstaan om de invalswegen van Boerdonk ‘aan te kleden’ met een aantal eigentijdse kenmerken voor ons dorp, welke afgeleide zijn van bijv. de geuzennaam De Zandhazen, evenementen als de Buffelrun en Trekkertrek, etc. Deze kenmerken zouden bij wijze van spreken als iconen geplaatst kunnen worden bij de invalswegen. Feitelijk idee is om hiermee te laten zien waar men Boerdonk mogelijkerwijs van zou kunnen herkennen. Alle mensen (ook buiten Boerdonk) mogen hierbij betrokken worden. Dus mocht u hiervoor ideeën hebben dan horen wij dat graag. Op de eerstvolgende ALV zal een concept gepresenteerd worden en zal ook een verdere toelichting op de totstandkoming van het concept-ontwerp gegeven worden. Voor alle duidelijkheid willen wij bij deze benadrukken dat er nog niets definitief is en dat u nog volop de gelegenheid geboden wordt om hierop uw op- en aanmerkingen te geven.

Nieuwe bewonersavond

Afgelopen vrijdag 24 juni vond de tweede nieuwe bewonersavond plaats in het Hart van Bourdonck. Er waren een 35-tal nieuwe bewoners aanwezig om kennis te maken met het grote aantal clubs en verenigingen die Boerdonk rijk is en natuurlijk ook de andere (nieuwe) inwoners. Diverse verenigingen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zich zelf te presenteren tijdens de gehouden pitches gedurende deze gezellige avond. Tegelijkertijd konden alle aanwezige genieten van diverse tappasgerechten die werden geserveerd door de kooklieden van kookclub Bak en Braad. Na afloop van deze nieuwe bewonersavond vielen er tal van positieve reacties te noteren waaruit bleek dat ook deze editie zeer geslaagd is. We zijn voornemens om de volgende nieuwe bewonersavond te laten plaatsvinden in november 2024.

Overige punten

De Algemene Leden Vergadering (ALV) vindt plaats op maandag 24 oktober 2022 in de Hazenpot. Hiervoor zal t.z.t. nog een uitnodiging volgen richting alle leden. In aanloop naar deze vergadering kunnen leden weer nieuwe speerpunten aanmelden via info@boerdonkbuitengewoon.nl. Tijdens de ALV kan ook gestemd met welke speerpunt(en) de coöperatie in het vervolg aan de slag kan gaan.

Tot slot

Uiteraard blijven we u via diverse media zoveel mogelijk op de hoogte houden van onze initiatieven. Als u ons wilt helpen zou dat fijn zijn! Bent u nog geen lid en wilt u ondersteunen voor maar € 25,00 per jaar? Stuur een mail naar info@boerdonkbuitengewoon.nl. U ontvangt dan van ons een aanmeldformulier. Bestuur coöperatie Boerdonk Buitengewoon


12-06 > Nieuwe bewonersbijeenkomst 24 juni

Op 24 juni organiseert Coöperatie Boerdonk Buitengewoon de uitgestelde 'Nieuwe Bewonersbijeenkomst' voor de nieuwe Boerdonkse inwoners. De avond was oorspronkelijk gepland in november, maar kon vanwege de corona-maatregelen helaas niet doorgaan. De Nieuwe Bewonersbijeenkomst staat in het teken van het leren kennen van Boerdonk, haar verenigingen/clubs (die ook zoveel mogelijk aanwezig zullen zijn) en haar inwoners. Onder het genot van een hapje, verzorgd door de Boerdonkse kookclub 'Bak en Braad', en een drankje kan men elkaar en het dorp beter leren kennen. De avond voor de nieuwe inwoners begint om 18.30u en vanaf 21.00u is iedereen welkom om aan te sluiten in het Hart van Bourdonck. De nieuwe inwoners kunnen vanuit de Coöperatie Boerdonk Buitengewoon een uitnodiging tegemoet zien.

We hopen op weer een gezellige avond met elkaar!

Mocht je je (en je partner) voor deze avond alvast willen aanmelden of zijn er nog vragen, stuur dan een mail naar info@boerdonkbuitengewoon.nl


12-05 >Project zonnepanelen in Boerdonk

In september 2021 was er in Boerdonk een eerste bijeenkomst om te kijken naar de mogelijkheden om samen een project op te zetten met energiebesparende maatregelen. Dit traject zou worden begeleid door stichting Buurkracht die dit kan doen door een subsidie van de gemeente Meierijstad.
Het doel was om een aantal geïnteresseerden te vinden om zo samen een project op te zetten. Het initiatief is ook nog tijdens de ALV gepresenteerd maar is daarna om verschillende redenen stil komen te liggen.

Nu de energieprijzen maar blijven stijgen blijkt eens te meer hoe belangrijk het is om zelf aan de slag te gaan met energiebesparende maatregelen. We willen dan ook alsnog proberen om in Boerdonk een project op te zetten. Uit de gesprekken die vorig jaar zijn gevoerd is gebleken dat er vooral behoefte is aan zonnepanelen.

Wat kun je verwachten?

 • Een projectgroep met andere Boerdonkenaren, alleen voor Boerdonk.
 • Ruimte voor maatwerk, ieder dak is anders.
 • Collectieve inkoop en dus aantrekkelijke prijzen.
 • Begeleiding van het hele traject door stichting Buurkracht (gesubsidieerd door de gemeente).
 • De mogelijkheid om lokale ondernemers bij het project te betrekken.

Wat zoeken we?

 • Mensen die zich in willen zetten om het project mee op te zetten.
 • Mensen die graag willen aanhaken bij het project.

Heeft u interesse om mee te doen en om zo samen Boerdonk energieneutraal te maken?
Aanmelden kan via info@boerdonkbuitengewoon.nl of bij de contactpersoon vanuit Buurkracht, Cis van Beers – cis@buurkracht.nl.

28-04 > Koninklijke onderscheiding voor John Biemans

Afgelopen maandag 25 april is John Biemans door burgemeester Kees van Rooij onderscheiden in de Orde van Oranje-Nassau. Nadat hij met een smoes thuis weg was gelokt werd hij bij terugkomst compleet verrast door familie en vrienden die zich in de garage hadden verzameld. John, die de touwtjes graag zelf in handen heeft, zag dit niet aankomen! De burgemeester zette daarna uiteen wat John allemaal heeft gedaan in Boerdonk.

John Biemans is al meer dan zijn halve leven actief als vrijwilliger. Hij begon als bestuurslid van RKSV Boerdonk waar hij sinds september vorig jaar terug is gekeerd in het bestuur in de rol van voorzitter. In de tussentijd was John betrokken bij de lokale politiek waarvoor hij onder meer in de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Veghel heeft gezeten. John is mede oprichter van carnavalsvereniging De Zandhazen en was lange tijd voorzitter. Ook heeft hij zich ingezet voor de dorpsraad in de rol van penningmeester. John was daarnaast vanaf het prille begin betrokken bij de coöperatie Boerdonk Buitengewoon waar hij nog steeds penningmeester is. Boerdonk doet niet tevergeefs regelmatig een beroep op John. Ook bij evenementen zoals de Buffelrun is John altijd bereid om te helpen.

Na dit indrukwekkende verhaal kreeg John van burgemeester van Rooij de Koninklijke onderscheiding opgespeld. John bedankte in het bijzonder zijn vrouw en kinderen die hem altijd in alles hebben gesteund. John, namens Boerdonk van harte gefeliciteerd met deze welverdiende onderscheiding!


Nieuwsbrief maart 2022

Beste Boerdonkenaren,

Nu we langzaamaan richting het voorjaar gaan en de winter grotendeels achter de rug hebben, willen we gezamenlijk met u een bijdrage blijven leveren aan de leefbaarheid van ons mooie dorp.

Middels deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de coöperatie.

Voortgang bouwen in Boerdonk

Update Boerdonk-Noord

Het principeverzoek van het plan Boerdonk Noord is zoals al langer bekend goedgekeurd door het college van B & W van de gemeente Meierijstad. De Denkkamer (architectenbureau) en Agron Advies zijn in opdracht van Kanters momenteel bezig met de voorbereidingen voor de bestemmingsprocedure. Zodra dit gereed is kan de vergunning aangevraagd worden bij de gemeente. De vergunning wordt aangevraagd door Kanters. De Denkkamer en Agron Advies zijn hierin adviseurs. Als coöperatie zijn wij op dit moment geen partij maar blijven wij wel volop betrokken in een verbindende rol tussen Kanters en geïnteresseerden.

Vervolg bouwplannen Boerdonk

De toekomstige bouwplannen in navolging op het plan Boerdonk-Noord vallen onder de verantwoordelijkheid van wethouder Rik Compagne. Het plan aan de Geluckweg ‘Korstenhof II’ moet nog bestemd en vergund worden. Leon Kanters heeft een clausule in de overeenkomst met de gemeente m.b.t. het plan Boerdonk-Noord op laten nemen waarin staat dat zijn plan eerst verkocht moet worden voordat er een start wordt gemaakt met plan Korstenhof II. Deze clausule loopt af op 1 juli 2023.
De Werkgroep Bouwen wil graag samen met geïnteresseerden een plan uitwerken voor Korstenhof II. De komende tijd wordt hiervoor een plan van aanpak uitgewerkt. Het moet een toekomstbestendig plan worden met meerdere type woningen. Het plan kan eventueel in fases uit worden gewerkt. Naast geïnteresseerden zal ook de buurt worden betrokken bij de plannen. Het uitgewerkte conceptplan zal uiteindelijk aan de gemeente worden voorgelegd.
Bent u geïnteresseerd om in de toekomst op plan Korstenhof II te gaan wonen, wilt u meedenken of op een andere manier betrokken blijven? Stuur dan een e-mail naar info@boerdonkbuitengewoon.nl.

Voortgang kinderopvang

Onlangs heeft er een evaluatie plaatsgevonden over de invulling van de buitenschoolse opvang (BSO). Zowel de school, de coördinator SPV (peuterspeelzaal) als de dagelijkse begeleiding zijn zeer te spreken over het verloop van de BSO. Daarnaast is de werkgroep nog steeds drukdoende met het realiseren van een kinderdagverblijf (0-4 jaar). Een kleinschalige kinderopvang biedt zeker kansen in Boerdonk en voldoet aan de vraag binnen Boerdonk. Op dit moment verkennen we samen met de basisschool Nicolaas, SPV (peuterspeelzaal) en de gemeente of het opstarten van een kinderdagverblijf mogelijk is vanuit school/SPV. Afgelopen maand heeft er een gezamenlijk overleg plaats gevonden met bovenstaande partijen. Naast de mogelijkheid voor een kinderopvang wordt ook de mogelijkheid tot voorschoolse opvang (VSO) onderzocht vanuit de basisschool en SPV. Alle betrokken partijen zijn voornemens een kinderdagverblijf en voorschoolse opvang te gaan realiseren. De rol van de werkgroep hierbij wordt het aanjagen van de partijen en onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Voortgang Centrumplan

Het Centrumplan ligt al even stil. De reden hiervoor is dat de gemeente Meierijstad bezig is om een extern onderzoeksbureau opdracht te geven om met een onderbouwd advies te komen voor een locatie voor vervangende nieuwbouw voor de school. Die opdracht zal binnenkort worden gegeven waarna het onderzoeksbureau heeft aangegeven hier ongeveer 3 maanden voor nodig te hebben. Omdat ook wordt gekeken of de locatie van Area waar nu de seniorenwoningen staan mogelijk toch een locatie kan zijn heeft Area besloten dit onderzoek even af te wachten. Helaas staan wij daarom nu ook even in de wachtkamer.

Overige actiepunten

Kunstroute

De behoefte van een eventuele kunstroute is gepeild binnen de werkgroep. Jan v/d Kerkhof is betrokken bij het project Heen en Weer. Dit is een project dat betrekking heeft op de geschiedenis van o.a. Boerdonks grondgebied en is een initiatief vanuit de Heemkundekring Erp, Gemert en Beek en Donk. Zij zijn voornemens om een route langs verschillende dorpen met zichtpunten te realiseren. Welllicht is dit een initiatief dat gecombineerd kan gaan worden. De werkgroep gaat hiermee verder aan de slag.

Debatdag

In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In samenwerking met Dorpsraad is er debatdag georganiseerd om enkele partijleden te ondervragen en alert te maken. Dit debat heeft plaatsgevonden op zaterdag 12 februari 2022, waarbij meerdere partijen aanwezig waren in aanloop naar de gemeenteraadverkiezingen.

Glazvezel

De planning van de aanleg van de glasvezel heeft wat vertraging opgelopen. De civiele werkzaamheden vinden gedurende het eerste half jaar van 2022 plaats waarna in het 3e kwartaal de huisaansluitingen gerealiseerd zullen worden. Als het goed is heeft de woningschouw bij iedereen nu plaatsgevonden. Is dat niet het geval dan stuur ons een e-mail of bel/app even met Antoon Donkers (06-22540698).

Overige punten

 • De contributie voor de leden van dit jaar wordt in mei van uw rekening afgeschreven.
 • De nieuwe bewonersavond vindt plaats op vrijdag 24 juni 2022 in het Hart van Bourdonck. Alle nieuwe bewoners zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen.
 • De Algemene Leden Vergadering (ALV) vindt plaats op maandag 24 oktober 2022 in de Hazenpot. Hiervoor zal t.z.t. nog een uitnodiging volgen richting alle leden. In aanloop naar deze vergadering kunnen leden weer nieuwe speerpunten aanmelden via info@boerdonkbuitengewoon.nl. Tijdens de ALV kan dan gestemd met welke speerpunt(en) de coöperatie in het vervolg aan de slag kan gaan.

Tot slot

Uiteraard blijven we u via diverse media zoveel mogelijk op de hoogte houden van onze initiatieven. Als u ons wilt helpen zou dat fijn zijn! Bent u nog geen lid en wilt u ondersteunen voor maar € 25,00 per jaar? Stuur een mail naar info@boerdonkbuitengewoon.nl. U ontvangt dan van ons een aanmeldformulier.


11-10 > Uitnodiging ALV op 18 oktober

Op maandag 18 oktober vindt de Algemene Ledenvergadering van de coöperatie Boerdonk Buitengewoon plaats in Den Hazenpot. We starten om 20.00 uur. Tijdens de ALV kijken we terug op een bewogen periode maar kijken we ook (en vooral) vooruit. Naast de vaste speerpunten zijn er ook een aantal nieuwe initiatieven. Alle leden van de coöperatie zijn welkom. Nog geen lid maar wel geïnteresseerd in de activiteiten van de coöperatie? Kom dan ook naar de ALV en word meteen lid!

Agenda

 1. 1.         Opening + terugblik afgelopen jaren
 2. 2.         Voortgang bouwen
 3. Leon Kanters over plan Boerdonk Noord
 4. Wethouder Rik Compagne over toekomstige bouwplannen
 5. 3.         Voortgang kinderdagverblijf / buitenschoolse opvang
 6. 4.         Voortgang Centrumplan
 7. 5.         Wat doet de Coöperatie nog meer?
 8. Presentatie Buurkracht
 9. Kunstroute
 10. Debatavond
 11. Nieuwe bewonersbijeenkomst
 12. Kabouterbos
 13. Kerstverlichting ’t Weike
 14. Glasvezel
 15. 6.         Financieel overzicht
 16. Goedkeuren jaarrekening 2019 + 2020
 17. 7.         Evaluatie speerpunten coöperatie
 18. 8.         Rondvraag
 19. 9.         Sluiting


05-07 > Resultaten enquête woonbehoefte bekend

De resultaten zijn hier te downloaden: boerdonk.nl/download/tmwdh27179/Resultaten_woonbehoefte_Boerdonk_2021.pdf22-03 > Kinderopvang in Boerdonk

De werkgroep KDV/BSO – onderdeel van de Coöperatie Boerdonk Buitengewoon – is afgelopen week opnieuw samen gekomen om te kijken welke vervolgstappen er gezet kunnen worden richting het realiseren van kinderopvang in Boerdonk.

Er is natuurlijk al bekend gemaakt dat er een BSO is opgestart op Sint Nicolaasschool. Hier zijn wij als werkgroep al ontzettend trots op. Ondanks dat de BSO door de coronamaatregelen nog niet door iedereen gebruikt kan worden, maar we hopen dat dit snel mogelijk is na de versoepelingen. Ook zal er dan nog een officieel openingsmoment gepland gaan worden. Want de opening van de eerste BSO in Boerdonk willen we niet zomaar voorbij laten gaan.

Omdat de laatste enquête alweer twee jaar geleden is gehouden en er in Boerdonk kinderen zijn geboren, kinderen naar Boerdonk toe verhuisd zijn en er mogelijk ook volwassenen naar Boerdonk zijn gekomen met een kinderwens in de toekomst, willen we graag opnieuw de behoeften peilen rondom kinderopvang. Wat wordt er nog gemist en voor welke leeftijdsgroep wordt dit gemist?

Met de gegevens van deze enquête willen we onderzoeken wat de vervolgstap kan worden in het proces.

In dit weekeinde wordt bij alle ouders met kinderen een brief rondgebracht met daarbij de enquête. Ook deel ik nu de enquête op ons eigen ‘Boerings Krantje’ om de mensen te bereiken die zwanger zijn of in de toekomst een kinderwens hebben en die ook gebruik zouden willen maken van een kinderopvang.

Mocht het zo zijn dat je geen brief hebt ontvangen of je kent iemand waarvan je denkt dat hij/zij niet op de hoogte is van deze enquête, stuur dan even een mail naar info@boerdonkbuitengewoon.nl. De enquête krijg je dan via de mail opgestuurd.

De enquête kan digitaal ingevuld worden of op papier. De papieren versie mag voor vrijdag 2 april ingeleverd worden bij Inge van der Aa (Lekerweg 2). De link van de online enquête volgt hier: https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__nl.surveymonkey.com_r_JHFTQX8&d=DwIGaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=MPoNZKxqFZfjcpJ137O5WNkUnDLOYDptknYnXtOgE6k&m=XSrFsX5rUF-kpPsvogz_N6g7AMs_MHAXMkp8Ufpn7uo&s=XyyjWpmOUeY-q4NQfX8TrxK3vqJdgIZ7CUaFEjwGf38&e=

Namens de werkgroep KDV/BSO, alvast bedankt


01-03 > Nieuwe enquête woonbehoefte Boerdonk

Binnenkort zal de Boerdonkse bevolking benaderd worden om middels een enquête de woonwensen en behoefte kenbaar te maken. De laatste jaren hebben er binnen Boerdonk diverse ontwikkelingen op het gebied van bouwen plaatsgevonden. Denk hierbij aan de realisatie van de huurwoningen door Woonmeij op 't Veldje, plan 'Boerdonk-Noord' en de plannen m.b.t. het Centrumplan Boerdonk. Door deze ontwikkelingen is de informatie uit de eerdere enquêtes niet meer betrouwbaar en daardoor niet bruikbaar voor nieuwe bouwplannen.

Doel van de enquête is om aan de hand van de resultaten een inzicht te krijgen in de huidige woonwensen van diegenen die geïnteresseerd zijn om op korte (1–3 jaar) of langere (3-10 jaar) termijn in Boerdonk te willen gaan bouwen, wonen of blijven wonen. Hiermee willen we bij de gemeente (College van B&W, raadsleden en ambtenaren), projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen en andere stakeholders aantonen dat er een (grote) behoefte is aan het bouwen van woningen en wat de behoefte is van de te bouwen woningen. De uitkomst van deze enquête zullen we gebruiken voor de plannen ‘Boerdonk Noord’, ‘Korstenhof ll’ en het ‘Centrumplan Boerdonk’.

De enquête is in te vullen via onderstaande link:

https://www.survio.com/survey/d/I0W1W9G0B5J9R1U6D

Indien u de enquête graag op papier wilt invullen, kunt u een mail sturen naar info@boerdonkbuitengewoon.nl. Dan ontvangt u de papieren versie thuis in de bus. De ingevulde enquête kunt u afgeven bij Roy Huijbers, Kloosterhof 3.

Tot slot willen wij u nog melden dat deze enquête tot stand is gekomen in samenwerking en overleg met de dorpsraad. Zowel de dorpsraad als wij als coöperatie Boerdonk Buitengewoon zijn van mening dat het belangrijk is dat er op korte termijn voldoende mogelijkheden beschikbaar moeten zijn om te kunnen bouwen naar de behoefte en wensen van onze huidige en toekomstige inwoners om de leefbaarheid van ons Boerdonk te kunnen waarborgen voor nu én de toekomst.

Alvast bedankt voor uw medewerking,

Coöperatie Boerdonk Buitengewoon


Presentatie 17 februari

De presentatie van 17 februari is hier te downloaden: Presentatie_2021-02-17_def.pdf


16-02 > Volgende ronde nieuw centrumplan

Boerdonk start op 17 februari as tijdens online

meeting. Interesse, meld je snel aan

Van 4 ideeën naar 2 concept plannen

Vanaf september is een werkgroep uit de coöperatie Boerdonk Buitengewoon samen met de Boerdonkse gemeenschap druk bezig geweest om ideeën te verzamelen hoe het centrum van Boerdonk in de toekomst er uit zou kunnen gaan zien. Natuurlijk een veelomvattend plan omdat zowel de Kerk, de school, de Hazenpot, de woningen aan het Kloosterhof en het hele daaromliggende gebied onderdeel hiervan uitmaakt.


Na de kick-off in september ontvingen we maar liefst 54 reacties. Hieruit werden door Anton van Hooft 4 ideeën aan de Boerdonkse gemeenschap gepresenteerd. Deze online bijeenkomst vond plaats op 12 november 2020.
Opnieuw werd aan de Boerdonkse gemeenschap gevraagd om actief mee te denken. Gevolg: wij als werkgroep ontving maar ruim 70! inzendingen. De afgelopen maanden zijn deze reacties allemaal geanalyseerd en op basis hiervan zijn er uiteindelijk 2 ideeën gemaakt over de toekomstige inrichting van het Boerdonkse centrum. Dankzij alle hulp zijn we van mening dat we ook een mooi resultaat kunnen laten zien.

17 februari 2021

Om woensdag 17 februari 2021 om 19.30 uur willen we deze 2 ideeën dan ook graag aan Boerdonk en andere belangstellenden presenteren. Heeft u interesse om deze bijeenkomst bij te wonen? Stuur dan een e-mail naar info@boerdonkbuitengewoon.nl en u ontvangt van ons de link om via teams de presentatie te kunnen volgen.

Hoe verder?

Na deze bijeenkomst gaan we op pad. Er zullen nog meer gesprekken gaan plaatsvinden met de Boerdonkse “stakeholders” maar ook andere belanghebbenden zoals de gemeente Meierijstad, Woningbouwvereniging Area, het Parochiebestuur Sint Franciscus, Skipov etc. Los daarvan gaan we op zoek naar mogelijkheden over hoe we de rest van het uitwerking van het plan kunnen gaan financieren. Heeft u daar tips over… laat het ons dan ook weten op info@boerdonkbuitengewoon.nl.Digitale bijeenkomst 4 februari


Klik op onderstaande link om de bijeenkomst te volgen:


Deze bijeenkomst heeft al plaatsgevonden.


Afgelopen najaar is het startsein gegeven voor het ontwikkelen van een nieuw en allesomvattend plan voor het centrum van Boerdonk. Met het oog op de toekomst liggen er verschillende uitdagingen om het gebied aantrekkelijker en future proof te maken. Om het een plan van én voor héél Boerdonk te maken heeft de werkgroep iedereen in Boerdonk opgeroepen om mee te denken.Na een inventarisatie van alle ideeën is architect Anton van Hooft aan de slag gegaan. Hij heeft 4 concepten opgesteld en aan Boerdonk gepresenteerd. Ook hier heeft iedereen op kunnen reageren.

Ondanks de vele reacties die de werkgroep heeft mogen ontvangen merken we dat de ontwikkeling van het centrum onder de jeugd niet echt leeft. Dit terwijl zij de gebruikers van de toekomst zijn!
We willen de jeugd daarom oproepen om ook mee te denken! Aanstaande donderdagavond vindt er een digitale bijeenkomst plaats waarin de plannen verder toe worden gelicht. We roepen dan ook alle Boerdonkse jeugd (van 18 tot 35) op om hier bij te zijn en mee te denken. Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@boerdonkbuitengewoon.nl. Denk met ons mee over jouw toekomst! De toekomst van Boerdonk.10-12 > Jeugdlintje voor bestuurslid Carlijn van den Tillaar

Carlijn van den Tillaar (18 juli 1997) uit Boerdonk ontvangt op woensdag 9 december 2020 het zesde Jeugdlintje van de gemeente Meierijstad. Carlijn ontvangt het jeugdlintje in verband met haar grote inzet voor Jong Nederland Boerdonk en de Coöperatie Boerdonk Buitengewoon.

Carlijn van den Tillaar is in 2005 lid geworden van Jong Nederland Boerdonk (voorheen KPJ). In 2013 is ze gevraagd om leiding te worden van de woensdagavond-groep. Sinds die tijd is Carlijn wekelijks in touw om de kinderen een leuke avond te bezorgen door het organiseren van verschillende activiteiten: sportief bezig zijn in de gymzaal, knutselen en spelletjes doen boven in D’n Hazenpot of, bij mooi weer, activiteiten buiten. Ook de vrijdagavondgroep is, bij toerbeurt, bij haar in goede handen. Daarnaast is ze actief bij de kampcommissie die het jaarlijkse kamp organiseert, is ze lid van de ledencommissie die vier keer per jaar een activiteit organiseert voor de leiding en vervult ze sinds 2018 bestuursfunctie.

In 2017 nam Carlijn zitting in een werkgroep die onderzoek deed naar de eventuele oprichting van een coöperatie. Het resultaat was dat in 2018 de Coöperatie Boerdonk Buitengewoon opgericht. De doelstelling van de coöperatie is het ondersteunen, bevorderen en verbeteren van de leefbaarheid in Boerdonk voor alle inwoners. Carlijn is sinds de oprichting bestuurslid en is samen met een ander bestuurslid verantwoordelijk voor het secretariaat. Ook is ze betrokken bij de werkgroep kinderopvang die zich bezig houdt met de realisering van kinderopvang en buitenschoolse opvang in Boerdonk.


Denk mee over het centrum van Boerdonk!

Vanuit de coöperatie Boerdonk Buitengewoon is -zoals bekend- een “werkgroep Centrumplan” bezig om nieuwe ideeën te verzamelen voor de inrichting in het mooie centrum van het dorp. In een online meeting werden donderdag 12 november vier toekomstscenario’s voor het centrum van Boerdonk gepresenteerd. Vele keken mee. Zoals bekend, de Nicolaasschool en de seniorenwoningen zijn verouderd en aan vernieuwing toe. De kans dat de Servatiuskerk op termijn wordt onttrokken aan de kerkdiensten is reëel. De grote parkeerplaats wordt maar heel weinig gebruikt. En ook ons mooie gemeenschapshuis Den Hazenpot zou (deels) een nieuwe functie kunnen krijgen. Uit de 35 ingestuurde inzendingen hebben we na een uitvoerige analyse 4 scenario’s op 12 november gepresenteerd. Deze vindt u ook bij deze brief.

Kloostertuin en kapel
De vier mogelijke scenario's verschillen onderling sterk. Maar één ding is duidelijk: bij alle vier blijven de kloostertuin, de kapel en de dierenweide grotendeels behouden en is er veel aandacht voor groen. Maar verder? De keuzes zijn vooral: komt de nieuwe school (het IKC- integraal kindcentrum) straks (deels) in het kerkgebouw en/of Den Hazenpot of niet? En zo niet, waar dan wel? Komt er een wegafsluiting, een wegomlegging of een groot open voor auto's toegankelijk plein? Kunnen we mooie zichtlijnen naar het achtergebied maken?

Van vier naar twee
We hebben nu uw hulp nodig om van deze 4 scenario’s naar 2 te komen. Dit omdat we het heel belangrijk vinden dat zoveel mogelijk mensen in Boerdonk achter de ideeën staan. Deze 2 willen we dan in januari opnieuw aan Boerdonk presenteren. De exacte datum laten we nog weten. Daarna willen we met deze 2 plannen in gesprek gaan met de scholenkoepel Skipov, het bisdom, Area en de gemeente.

Welke hulp?
U vindt hierbij de 4 concepten uit de presentatie. U kunt deze gebruiken om eens rustig te bestuderen. Op de achterzijde van dit formulier vragen wij dan om uw naam te noteren maar ook of uw opmerkingen/toevoegingen heeft over de concepten. Dan kunnen we hiermee nog rekening houden om te komen tot de 2 scenario’s. Zou u ook op dit blad bovenaan de plaatjes met een cijfer 1 t/m 4 (1=hoogste voorkeur en 4=laagste voorkeur) aan willen geven welk concept u het beste idee vindt?

Graag ontvangen we dan als werkgroep uiterlijk 15 december a.s. deze brief van u terug. U kunt deze afgeven of in de bus duwen bij Ria Vilier, Veerstraat 4 in Boerdonk.

Alvast héél héél hartelijk bedankt voor uw medewerking! We waarderen dat echt.

Namens Boerdonk Buitengewoon “Werkgroep Centrumplan”

De losse plannen zijn hier te downloaden: Centrumplan Boerdonk losse plannen.pdf
De volledige presentatie van 12 november is hier te downloaden: Centrumplan Boerdonk volledige presentatie.pdf


Nieuwsbrief oktober 2020

Beste Boerdonkenaren,

De corona-crisis blijft helaas nog volop voort duren, maar ondanks dat blijft de coöperatie achter de schermen bezig met de gezamenlijk bepaalde speerpunten en nieuwe initiatieven. Via deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Voortgang bouwen in Boerdonk

Naar aanleiding van de inloopavond op 7 juli jl. aangaande de bouwplannen aan de Pastoor van Schijndelstaat, zijn er een groot aantal vragen ontstaan die gesteld zijn door geïnteresseerde kandidaten. Deze vragen zijn verzameld en vervolgens ingediend bij de gemeente. We hopen zo snel mogelijk meer duidelijkheid te kunnen verschaffen omtrent de bouwplannen. Op het moment dat er meer antwoorden gegeven kunnen worden op de gestelde vragen, zal er een bijeenkomst belegd worden met de kandidaten om dieper op het plan in te kunnen gaan. Het is immers van groot belang dat er stappen gezet blijven worden om de woningbouw in Boerdonk van een impuls te kunnen voorzien. We blijven hierbij een vinger aan de pols houden en voor vragen kunt u altijd bij ons terecht.

Voortgang kinderopvang

Boerdonk, dat kleine dorpje een eigen BSO (buitenschoolse opvang)? Jazeker, Boerdonk heeft haar eigen BSO en daar zijn we maar wat trots op. Sinds de oprichting van de coöperatie is het opstarten van opvang voor kinderen een speerpunt geweest en op dit moment kunnen we met trots zeggen dat de eerste stap gezet is in de vorm van naschoolse opvang en opvang in de vakantie. Leon van Boxtel (directeur Sint Nicolaasschool) heeft naar aanleiding van de enquête het initiatief verder opgepakt en het is gelukt om op de basisschool naschoolse opvang te realiseren. De opvang is gestart aan het begin van het schooljaar en draait op maandag, dinsdag, donderdag en in vakanties. De opvang in vakanties zal, afhankelijk van het aantal kinderen, plaatsvinden in Boerdonk of in samenwerking met ’t Egeltje uit Keldonk. Het (gezamenlijke) vervoer hiervoor zal vanuit Skipov geregeld worden. Op dit moment zijn er helaas (nog) geen kinderen aangemeld om gebruik te maken van de opvang. Er waren onduidelijkheden en de coronacrisis heeft het ons, ouders en het schoolbestuur moeilijker gemaakt om hierover met elkaar te communiceren. Voor de vakantie hebben we geprobeerd zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Vanuit de coöperatie willen we nu alle onduidelijkheden die er nog zijn in kaart brengen, zodat we samen met medewerkers van de basisschool ervoor kunnen zorgen dat deze vragen beantwoord worden. Zijn er dus nog vragen rondom de BSO in Boerdonk? Aarzel niet en laat van je horen. Stel je vraag direct aan Leon of leden van de MR, stuur een mail met je vraag naar info@boerdonkbuitengewoon.nl of trek één van de leden van de werkgroep BSO/KDV aan de mouw (Maarten Kanters, Inge van der Aa, Silvia Wientjes, Helmi van Asseldonk of Carlijn van den Tillaar). In samenwerking zullen we ervoor zorgen dat de vragen beantwoord worden. School blijft het eerste aanspreekpunt, maar de werkgroep zal ervoor zorgen dat alle ouders consequent op de hoogte gebracht worden van de huidige status en eventuele ontwikkelingen rondom de bso.

Naast de naschoolse opvang blijft het opstarten van een kinderdagverblijf op onze agenda staan. Hiervoor willen we nogmaals een oproep doen voor een geschikte ruimte. Vanuit de werkgroep zouden we graag in gesprek gaan met diegene die een geschikte ruimte heeft om samen te kijken naar de mogelijkheden. Ook hiervoor kun je een mail sturen ons mailadres.

Voortgang centrum plan

24 september jl. vond de kick-off plaats van het Centrumplan. Boerdonkenaren waren uitgenodigd om mee te denken in de mogelijkheden van Kerk-School-Kloosterhof-Hazenpot. In 2 sessies van 1,5 uur in onze eigen kerk werd, onder professionele begeleiding van architect Anton van Hooft uit Eerde, gepresenteerd wat elders allemaal is gerealiseerd. Na deze presentatie vertrokken de aanwezigen naar den Hazenpot waar men aldaar de visualisaties nogmaals kon bekijken maar ook ideeën konden aandragen! Belangrijk advies vanuit Anton van Hooft was dat u zich niet moet laten leiden door allerlei beperkingen bij het bedenken van ideeën. De presentaties konden mee naar huis genomen worden om daarop te tekenen of andere ideeën te bedenken. Alle ideeën zijn van harte welkom en kunnen tot uiterlijk 8 oktober ingeleverd worden bij Ria Vilier. Begin november komt de werkgroep met een 3-tal verder uitgewerkte ideeën die zijn verzameld om samen met Boerdonk te bekijken waar de voorkeur naar uit zal gaan.

Glasvezel in Boerdonk

De laatste weken is er volop aandacht geweest om voldoende aanmeldingen te behalen zodat glasvezel zijn intrede in Boerdonk kan doen. Boerdonk heeft het vereiste aantal inmiddels al ruim behaald. Echter, ook de andere kleine kernen van Meierijstad dienen dat te halen. Om te kijken of dat lukt is besloten om de campagne, door de bijzondere corona-omstandigheden, te verlengen. Iedereen krijgt nog tot 16 oktober 2020 de tijd om zich aan te melden zonder extra aansluitkosten. Meer informatie? Kijk op www.gavoorglasvezel.nl

ALV (Algemene Leden Vergadering)

Op maandag 5 oktober zou de Algemene Ledenvergadering plaats vinden. Deze kan helaas niet door gaan. Een nieuwe datum volgt z.s.m.

Verder zijn we voornemens om in 2021 weer een bewonersavond te gaan organiseren voor alle mensen die in de afgelopen periode nieuw in Boerdonk zijn komen wonen. Op het moment dat hiervoor weer een gelegenheid zich aandient, zal er meer info over gaan volgen.

Uiteraard blijven we u via diverse media zoveel mogelijk op de hoogte houden van onze initiatieven. Als u ons wilt helpen zou dat fijn zijn! Bent u nog geen lid en wilt u ondersteunen voor maar € 25,00 per jaar? Stuur een mail naar info@boerdonkbuitengewoon.nl. U ontvangt dan van ons een aanmeldformulier.

Tot slot is iedereen van harte uitgenodigd om nieuwe ideeën aan te dragen om de leefbaarheid van Boerdonk te verbeteren/waarborgen waarmee de coöperatie aan de slag zou kunnen.

Bestuur coöperatie Boerdonk Buitengewoon U.A.


28-09 > Ontwikkeling Centrumplan start voortvarend

24 September was de kick-off. Door de coronamaatregelen én het grote aantal aanmeldingen moesten we de belangstellenden in 2 groepen verdelen. Maar dat zorgde zeker niet voor een gebrek aan creativiteit en ideeën!

Klokslag 19.00 uur zat de Sint Servatiuskerk in Boerdonk helemaal vol. Althans zo vol als mogelijk was door de maatregelen. Nadat de bijeenkomst door Antoon Donkers namens de coöperatie Boerdonk Buitengewoon was geopend nam Ad Wonders namens het parochiebestuur het woord. Hij gaf een uitgebreide toelichting van de beweegredenen en denkwijze van het bisdom en parochie. Als de mogelijkheid tot verkoop zich zou gaan voor doen dan zal er serieus naar worden gekeken, maar zullen zeker ook de belangen van de geloofsgemeenschap worden mee genomen, aldus Ad.

Vervolgens nam Anton van Hooft het woord. Hij gaf aan dat hij namens Boerdonk Buitengewoon was gevraagd om dit proces te begeleiden en dat bewust is gekozen voor de “Bottom Up” benadering. Doel van de bijeenkomst vandaag is “ongeremd tot ideeën komen voor het gebied door en voor de inwoners van Boerdonk” aldus Anton. Met die gedachte in het achterhoofd liet Anton voorbeelden van andere herbestemmingen zien en gaf hij mogelijkheden hoe iedereen in dit proces zou kunnen meedenken in de “ruit van Boerdonk”. Na nog wat extra toelichting kregen de aanwezigen de gelegenheid om bij een lekker kopje koffie nog met elkaar van gedachten te wisselen in Den Hazenpot. Met een A3-formaat tekening onder de arm ging iedereen daarna vol enthousiasme weer naar huis om aan het tekenen/schetsen te gaan. Om 20.30 kwam de tweede groep en deze ging na afloop ook vol inspiratie aan de slag.

Wil jij nog meedenken in de herbestemming van het centrum van Boerdonk? Graag zelfs. Iedereen is welkom. Download hier de presentatie:  Centrumplan Boerdonk presentatie 24sept20 DEF-kl.pdf en hier de tekening: Centrumplan Boerdonk A3.pdf.
Graag uiterlijk 8 oktober a.s. weer inleven bij Ria Vilier zodat we daarna alle plannen kunnen inventariseren. Op 5 november a.s. presenteren we daarna de uitkomst.

Coöperatie Boerdonk Buitengewoon


06-06 > Boeringse Samen Sterk Quiz groot

succes!

Op zondag 31 mei, daags voor dat de horeca weer haar deuren mocht openen, stond de Boeringse Samen Sterk Quiz op het programma met daarbij natuurlijk de RIVM-richtlijnen in acht nemend. Dit was een digitale dorpsquiz waaraan iedereen in Boerdonk vanuit huis, of liever gezegd vanuit de voortuin, aan deel kon nemen. Het doel was om in deze bijzondere tijd de mensen samen met familie en/of vrienden een plezierige dag te bezorgen waarop iedereen actief bezig kon zijn. Aan deze oproep werd massaal gehoor gegeven. Maar liefst 55 teams uit Boerdonk schreven zich in. De weergoden waren de teams ook goed gezind en dus waren alle ingrediënten aanwezig om er een mooie dag van te maken.

Aan het begin van de middag ontving elk team een gratis deelnamepakket (mede mogelijk gemaakt door diverse sponsoren) met daarin lekkere hapjes en drankjes. Om klokslag 15.00 uur startte de quiz die vanuit het Hart van Bourdonck werd gepresenteerd door een live stream. Via laptops en tablets was de quiz te volgen door de deelnemers. Met diverse onderdelen zoals een 6-tal vragenronden was er voor ieder wat wils. Sport, muziekvragen, woordpuzzels, rebussen en natuurlijk ook een ronde met de Boeringse vragen hielden iedereen druk bezig. Tussen alle bedrijven door werden van alle groepen om beurten een groepslid op het Weike verwacht om daar het zogenaamde 'rode draadspel' te gaan doen in de vorm van Beerpong. Daarnaast waren er ook een aantal doe-opdrachten. Zo ontving elke groep de ingrediënten om een cake te gaan bakken en deze vervolgens aan te bieden bij iemand die in deze moeilijke tijd wat extra aandacht verdiend. Daarnaast maakten alle groepen met behulp van stoepkrijt een grote creatie op straat waarin het 'Hart van Bourdonck' en 'Samen Sterk' naar voren kwamen. Met al deze activiteiten waren extra punten te verdienen. Kortom de quiz bestond uit activiteiten voor jong en oud waarbij iedereen zich wel kon vermaken.

Toen om 18.00 uur de laatste antwoorden waren ingevuld en activiteiten afgerond, kon de jury aan de slag om alle antwoorden te gaan controleren. Na een aantal uur flink pezen werd de einduitslag bekend. De 3 prijswinnaars werden verblijd met een bezoek aan de deur om de welverdiende prijs in ontvangst te mogen nemen. Al met al werd er de gehele middag fanatiek gestreden door alle teams, maar was er bovenal veel plezier en gezelligheid te zien. Dit alles was zeker niet mogelijk zonder de bijdrage van een groot aantal vrijwilligers, verenigingen en sponsoren, waarvoor hartelijk dank.

Tot slot rest ons als organisatie niets anders dan te concluderen dat de Boeringse Samen Sterk Quiz resulteerde in een groot succes. Daaruit blijkt dat de betrokkenheid en samenhorigheid in Boerdonk in deze moeilijke tijd zeer groot is. Iedereen hartelijk dank daarvoor!

Coöperatie Boerdonk Buitengewoon bedankt graag de volgende partijen voor de bijdrage aan de Boeringse Samen Sterk Quiz:

Rabobank Uden-Veghel
Gemeente Meierijstad
Hart van Bourdonck
Dorpsraad Boerdonk
Agrarisch Boerdonk
Door en Voor Boerdonk
SABB
Pluimveehouderij van de Rijt
Zorgboerderij Leekzicht
Ton Kanters - Gezond Genieten18-05 > Boeringse Samen Sterk Quiz op 31 mei

Op zondag 31 mei organiseert de coöperatie Boerdonk Buitengewoon de eerste Boeringse Samen Sterk Quiz. Een digitale dorpsquiz waaraan iedereen in Boerdonk, jong en oud, vanuit huis kan deelnemen! Heb je op een andere manier binding met Boerdonk dan ben je natuurlijk ook van harte welkom!

Tijdens de quiz worden Boerdonkse vragen gecombineerd met algemene vragen en uitdagende (Coronaproof) opdrachten. Daag je vrienden, familie en buren uit om ook mee te doen! Doe vanuit je voortuin mee met je gezin en nodig eventueel ook je (groot) ouders uit om samen deel te nemen!
Om heel Boerdonk in quiz sferen te brengen zorgen wij voor muzikale ondersteuning en een leuke verassing voor de ouderen!

Doe mee!

Maak je op voor een middag gezellig quizzen! Geef je op door een mail te sturen naar info@boerdonkbuitengewoon.nl met hierbij je teamnaam. Voor deelname aan de quiz is een laptop/tablet met een goedwerkende internetverbinding noodzakelijk. De quiz start om 14:45 uur en we verwachten tot 17:30 – 18:00 uur bezig te zijn. De winnaar wordt vervolgens om 19:00 uur bekend gemaakt. Deelname aan de quiz is GRATIS en bovendien ontvangt elk deelnemend team een leuk en smakelijk deelnamepakket!

De Boerings Samen Sterk Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door het Coöperatief Fonds van de Rabobank, Gemeente Meierijstad en diverse Boerdonkse stichtingen en ondernemers.


Nieuwsbrief mei 2020

Beste Boerdonkenaren,           


De corona-crisis raakt ons allemaal. Als Boerdonk zijnde waren we zelfs even het middelpunt van de uitbraak en kwamen we landelijk in het nieuws. Hoewel de maatregelen wat versoepeld worden zitten we er nog midden in. Gelukkig vinden we steun bij elkaar en helpen we elkaar waar nodig.

Samen Sterk was de slogan die werd gebruikt bij de oprichting van de coöperatie. Deze woorden zijn nu eens te meer van toepassing. We doen het samen.

Het bestuur van de coöperatie wil ook graag haar medeleven uitspreken naar iedereen die in deze moeilijke tijd een dierbare is verloren, zij het door Corona of niet. Mochten we iets kunnen betekenen laat het ons dan weten!

Ondanks de crisis blijft de coöperatie achter de schermen bezig met de gezamenlijk bepaalde speerpunten en nieuwe initiatieven. Via deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Voortgang bouwen in Boerdonk

Voor wat betreft het bouwplan Korstenhof hopen alle betrokken partijen op korte termijn tot een akkoord te komen met betrekking tot het ontbinden van het huidige ABC-contract. Dit zit nu echt in de eindfase. Wanneer het zover is, zullen we samen met de gemeente meteen doorpakken om in overleg met de dorpsraad de bouwplannen verder te gaan ontwikkelen. Vooruitlopend hierop is al een enquête opgesteld die de woonwensen van geïnteresseerden in kaart moet brengen.

Indien mensen geïnteresseerd zijn om in Boerdonk te gaan bouwen laat het ons dan weten. Hoe groter we kunnen aantonen dat er belangstelling is, hoe makkelijker en sneller we alles kunnen realiseren. Via onderstaande link kunt u een enquête invullen waarin u uw woonwensen kenbaar kunt maken. Over enkele weken gaan we hiermee aan de slag met als doel om direct na de overeenstemming stappen te kunnen zetten en z.s.m. naar behoefte kunnen gaan bouwen in Boerdonk.

Link: https://www.survio.com/survey/d/E1Z4E7X1F9D1R7U3L

Voortgang Kinderopvang

Het plan was om na de meivakantie de buitenschoolse opvang (BSO) op te gaan starten op de basisschool. Verdere stappen zijn nog niet genomen als gevolg van de corona-crisis. Voor een kinderdagverblijf (KDV) wordt er nog gezocht naar een geschikte locatie. Deze zoektocht wordt hervat na de corona-crisis. Plan is om alle agrariërs uit te nodigen voor een bijeenkomst waarin wordt gekeken of er een samenwerking mogelijk is om een KDV op te gaan starten. Als u iemand weet die mogelijk interesse heeft om de mogelijkheden te onderzoeken om thuis een kinderdagverblijf te starten, laat het ons dan weten. We zullen dan snel met degene contact zoeken.

Voortgang centrumplan

In de afgelopen maanden heeft de werkgroep veelvuldig overleg gehad met diverse betrokken partijen. Op advies van de KNHM en in overleg met onder andere de parochie is besloten om iedereen in Boerdonk de mogelijkheid te geven om mee te denken over het plan. De data hiervoor waren al gepland maar op het moment dat we dat bekend wilden maken kwam de Corona crisis. We gaan daarom na de vakantie twee inspraakavonden organiseren. Het doel is om tijdens de eerste avond meerdere ideeën op te halen en vervolgens tijdens de tweede avond deze ideeën samen verder uit te werken. Ook vertegenwoordiging van de gemeente en Area zal hier bij aanwezig zijn.

Aan de hand van de resultaten van deze avonden worden de volgende stappen gepland.

Overige punten:

 • Er zijn wellicht plannen om een nieuw kunstobject in Boerdonk te gaan realiseren. Indien er ideeën zijn kunnen deze doorgegeven worden aan het bestuur van de coöperatie.
 • De contributie-inname zou oorspronkelijk in mei plaatsvinden. Dit wordt uitgesteld naar september 2020 (onder voorbehoud). Alle leden zijn hierover al geïnformeerd per e-mail.
 • Daarnaast willen u er alvast op attenderen dat de volgende Algemene Leden Vergadering plaats zal vinden in het najaar in de Hazenpot. Alle leden ontvangen ruimschoots van te voren nog een uitnodiging.

Uiteraard blijven we u via diverse media zoveel mogelijk op de hoogte houden van onze initiatieven. Als u ons wilt helpen zou dat fijn zijn! Bent u nog geen lid en wilt u ondersteunen voor maar € 25,00 per jaar? Stuur een mail naar info@boerdonkbuitengewoon.nl. U ontvangt dan van ons een aanmeldformulier.

TOT SLOT: Op zondag 31 mei organiseren we voor IEDEREEN IN BOERDONK - dus niet enkel onze leden - de eerste Boeringse Samen Sterk Quiz. Een quiz waaraan iedereen –jong en oud- kan deelnemen vanuit je eigen huis. Een quiz waarin Boerdonkse vragen worden gecombineerd met algemene vragen en lokale (Coronaproof) opdrachten. Deelname is mogelijk vanaf 2 tot ca. 5/6 personen. Nodig eventueel ook je (groot)ouders bijvoorbeeld uit om samen met je deel te nemen. Heb je, met jouw gezin, zin om mee te doen met een uitdagende, leuke quiz? Geef je dan snel op door een mail te sturen naar info@boerdonkbuitengewoon.nl met hierbij je teamnaam. Voor deelname aan de quiz is een laptop/tablet met een goedwerkende internetverbinding noodzakelijk. Deelname aan de quiz is GRATIS en bovendien ontvangt elk deelnemend team een leuk en smakelijk deelnamepakket!

Bestuur coöperatie Boerdonk Buitengewoon U.A.


26-01 > Intentieovereenkomst herontwikkeling

bejaardenwoningen Kloosterhof

Vertegenwoordigers van Woningcorporatie Area, de Coöperatie Boerdonk Buitengewoon en de Dorpsraad van Boerdonk zaten donderdagavond samen aan tafel. Ze ondertekenden een intentieovereenkomst voor de herontwikkeling van de woningen aan het Kloosterhof naast het gemeenschapshuis Den Hazenpot.

De 6 seniorenwoningen aan het Kloosterhof zijn eigendom van Area en zijn inmiddels afgeschreven. De partijen hebben de intentie uitgesproken om voor eind 2020 gezamenlijk met een plan te komen dat betrekking heeft op de toekomst van het Kloosterhof. Het Kloosterhof is een onderdeel van het 'Centrumplan', een van speerpunten waarop de Coöperatie Boerdonk Buitengewoon de aandacht gevestigd heeft. Volgens het bestuur van de coöperatie gaat het om een uniek plan waarbij alle mogelijkheden onderzocht worden.


09-01 > Coöperatie Boerdonk Buitengewoon

tekent overeenkomst met KNHM foundation

Binnen de coöperatie Boerdonk Buitengewoon is de werkgroep Centrumplan druk doende met het project: Centrumvisie Boerdonk. In dit project gaat de werkgroep zich bezig houden met de toekomst van de basisschool, het herbestemmen van de kerk, de renovatie/nieuwbouw van seniorenwoningen aan het Kloosterhof en de inpassing van Gemeenschapshuis D’n Hazenpot in deze plannen.

Om een goede start te kunnen maken met de realisatie van dit project heeft de werkgroep de KNHM (Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij) benaderd om de werkgroep te gaan adviseren bij het uitrollen van het project. De KNHM foundation bestaat uit een netwerk van vrijwillige adviseurs en heeft als doel het inspireren, adviseren en verbinden maatschappelijke initiatieven waardoor zij sneller groeien (meer informatie: www.knhm.nl).

Naar aanleiding van enkele gesprekken hebben de partijen in december 2019 een samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze overeenkomst houdt in dat de KNHM in samenwerking met de werkgroep het proces gaat begeleiden, kennis en ervaring met soortgelijke projecten in kan brengen en vooral als klankbord zal fungeren bij de voorgenomen initiatieven. De organisatie van de totstandkoming van het project is in handen van de Werkgroep Centrumplan.

Met het sluiten van deze overeenkomst spreken beide partijen het vertrouwen uit in een goede samenwerking waardoor het Centrumplan op een juiste wijze gestalte kan gaan krijgen.


25-11 > Succesvolle eerste nieuwe

bewonersbijeenkomst

Afgelopen vrijdag vond in Hotel Café Hart van Bourdonck de allereerste nieuwe bewonersbijeenkomst plaats. Een vijftigtal nieuwe bewoners was uitgenodigd om op een leuke manier kennis te komen maken met elkaar en met Boerdonk. Het initiatief hiertoe werd genomen door de Boerdonkse coöperatie, ondersteund door diverse Boerdonkse stichtingen.

Tijdens de avond werden de nieuwe bewoners getrakteerd op een heerlijk diner. De Boerdonkse kookclub Bak & Braad had speciaal voor de gelegenheid samen met kok Gert Bouw een walking dinner voorbereidt met hapjes zoals pompoensoep, kipkerrie flapjes en hemelse modder. Ook was er een wijnproeverij onder leiding van oud-Boerdonkenaar Frank Weijers. Hij had diverse bijpassende wijnen meegenomen en gaf bij elke wijn uitleg.

Daarnaast gaven Willem van Veghel (namens de dorpsraad) en Ronald van Kol (namens Stichtig Algemeen Boerdonks Belang) een presentatie om alle Boerdonkse stichtingen en verenigingen toe te lichten. Er werd uitleg gegeven over wie wat doet en er waren namens veel stichtingen en verenigingen afgevaardigden aanwezig die ook graag kennis wilden maken met de nieuwe bewoners.

Om al deze informatie later nog eens rustig terug te lezen heeft de werkgroep Promotie Boerdonk de afgelopen maanden hard gewerkt aan een speciale infogids. In dit boekje wordt uitleg gegeven over alle stichtingen en worden alle verenigingen en andere organisaties binnen Boerdonk weergegeven met bijbehorende contactgegevens. De infogids werd vrijdag officieel gepresenteerd aan de nieuwe bewoners. Zij hadden de eer om hem als eerste mee naar huis te nemen. Daarnaast krijgt heel Boerdonk de infogids deze week ook bij de Erpse Krant.

De avond werd mede mogelijk gemaakt met steun van de Nationale Jeugdraad, Gemeente Meierijstad en Agrarisch Boerdonk. Daarnaast is een woord van dank op zijn plaats aan kookclub Bak & Braad, Gert Bouw Culinaire Catering en Hotel Café Hart van Bourdonck.

Een nieuwe bewonersavond: het schijnt uniek te zijn in onze regio. Voorafgaand aan de avond zelf waren de reacties al erg positief. Ook tijdens én na de avond zelf hebben veel nieuwe bewoners enthousiast gereageerd op het initiatief. Boerdonk heeft wederom laten zien erg gastvrij te zijn.

Ook zijn een aantal nieuwe bewoners direct lid geworden van de coöperatie Boerdonk Buitengewoon. Ook zij denken en helpen graag mee om Boerdonk nog mooier te maken. Hiermee is de coöperatie inmiddels de grens van 200 leden gepasseerd, waaruit blijkt dat Boerdonk zich graag samen inzet voor het dorp!

Nieuwsbrief oktober 2019

Beste Boerdonkenaren,   

Het is alweer een paar weken geleden dat we met een leuk gezelschap naar Esbeek zijn geweest om daar inspiratie op te doen. Daarnaast wordt er nog steeds vol enthousiasme gewerkt aan de lopende projecten. Middels deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken.

Voortgang plan Korstenhof

De drie partijen die contractueel met elkaar verbonden zijn betreffende het plan Korstenhof zijn nog steeds met elkaar in gesprek. Zij hebben de intentie om op korte termijn tot een overeenkomst te komen. De coöperatie blijft de partijen actief benaderen. Zodra er een overeenkomst is zal de coöperatie in overleg gaan met de gemeente om een vervolgplan uit te stippelen. Het doel is en blijft om zo snel mogelijk bouwmogelijkheden en woningen te realiseren.

Voortgang Kinderdagverblijf (KDV) / Buitenschoolse opvang (BSO)

Op de oproep in de Erpse Krant en op Social Media zijn een aantal reacties gekomen van bedrijven (gastouderopvang of kinderopvang) uit de omgeving. Er hebben gesprekken plaatsgevonden om de wensen te bespreken en de mogelijkheden te verkennen.

Hierna is er een enquête uitgezet om binnen Boerdonk de behoefte te peilen. De resultaten van de enquête zijn gedeeld met de kinderdagverblijven. De reacties waren positief waarbij werd opgemerkt dat de huurprijs een belangrijke factor zal zijn bij het beoordelen van de haalbaarheid. Daarnaast is er contact geweest met de directeur van de basisschool die van zijn kant gaat bekijken wat de mogelijkheden zijn. De coöperatie blijft in gesprek met de geïnteresseerden en denkt actief mee om daadwerkelijk tot een oplossing te komen.

Suggesties voor leegstaande panden/ruimtes in Boerdonk? > neem contact met ons op!

Voortgang centrumplan

De coöperatie richt zich voornamelijk op drie punten:

 • Toekomst van de school
 • Renovatie/herbouw van de seniorenwoningen
 • Herbestemmen van de kerk

Er zijn inmiddels conceptplannen (schetsen) gemaakt. In de komende tijd wordt er professionele hulp gezocht, onder meer bij KNHM (Arcadis), om deze te beoordelen en verder uit te werken.
Gezien de complexiteit en omvangrijkheid van het plan zal dit in fases moeten worden uitge-werkt en uitgevoerd. Het idee is om dit de komende 10 jaar in 3 fases uit te voeren.
Opmerking: de concept plannen zijn de eerste ideeën en zijn niet bindend! De komende jaren worden deze plannen verder uitgewerkt in overleg met alle partijen in Boerdonk en met hulp van externe partijen.

Nieuwe initiatieven

 • Voorzittersoverleg: alle voorzitters van Boerdonkse verenigingen en stichtingen met een leefbaarheidsdoel, zijn uitgenodigd voor een voorzittersoverleg op 14 oktober aanstaande. Het doel hiervan is om waar mogelijk meer en/of beter samen te werken.
 • Ondernemerscafé: het organiseren van een ondernemerscafé voor alle Boerdonkse ondernemers, 1 keer per jaar. Op deze manier kunnen ondernemers met elkaar in contact komen.
 • Dorpsondersteuner: kan een inwoner naar het juiste adres sturen voor een bepaalde zorgvraag. Daarnaast gaat een dorpsondersteuner langs bij nieuwe inwoners en gaat bijvoorbeeld ook met hen in gesprek over waar ze behoefte hebben, kwaliteiten bespreken etc.
  In Boerdonk beschikken we over een ouderenadviseur, namelijk Cor Biemans vanuit Zorg om het Dorp. Mogelijk dat dit uitgebreid kan worden met een vergoeding vanuit de gemeente. Het functieprofiel wordt hiervoor nader uitgezocht.
 • (Kunst)wandelroute: het realiseren van een wandelroute in/rondom Boerdonk met als doel om ook wandeltoeristen kennis te laten maken ons mooie dorp. Aansluiting kan worden gezocht bij de recent gerealiseerde “ommetjesroute”. Wim de Wijs uit Boerdonk was hier al mee bezig in overleg met de Dorpsraad en Ria Vilier zal hem hierbij gaan assisteren.
 • Bewonersbijeenkomst: vindt plaats op 22 november in het Hart van Bourdonck voor alle nieuwe inwoners van Boerdonk vanaf 1 januari 2017. Doel van deze avond is om nieuwe inwoners zich ‘thuis’ te laten voelen en met elkaar te laten kennismaken én met de Boerdonkse bevolking die later op de avond binnen zullen lopen. Bent u één van deze nieuwe bewoners dan kunt u de komende weken een uitnodiging verwachten vanuit de coöperatie. Op de avond zelf zult u worden geïnformeerd door een aantal Boerdonkse verenigingen/stichtingen. Zij zullen u meer gaan vertellen waar zij voor staan en o.a. welke activiteiten worden georganiseerd. De avond zal starten om 18.30 uur en voor een hapje en drankje wordt gezorgd door onze Boerdonkse kookclub Bak en Braad. Vanaf 21.00 uur zijn ALLE andere Boerdonkse inwoners ook welkom. Bij deze een oproep aan iedereen (zowel “oude” als “nieuwe” bewoners) om te komen en kennis te maken met de Boerdonkse gastvrijheid!

Interesse om mee te helpen bij één van deze initiatieven? > neem contact met ons op!

Terugblik Boerdonk goes Esbeek

Op zaterdag 14 september heeft het uitstapje ‘Boering goes Esbeek’ plaatsgevonden met 40 aanwezigen. Uitstapje had als doel om een beeld te krijgen wat een coöperatie zoal kan betekenen in een klein dorp, onder andere het realiseren van een school in een leegstaande kerk, CPO-projecten voor starters en een zorgondersteuner. Het was een leuke maar vooral interessante en inspirerende dag!

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten! Mail naar info@boerdonkbuitengewoon.nl.

Bestuur coöperatie Boerdonk Buitengewoon U.A.

Nieuwsbrief juli 2019

Beste Boerdonkenaren,   

De zomer is aangebroken en dus ook de zomervakantie. We willen u graag op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen waarmee we aan de slag zijn gegaan:

Plan Korstenhof

De drie partijen zijn op dit moment in gesprek om de bouwplannen aan de Geluckweg in een stroomversnelling te krijgen. Alle partijen hebben aangegeven dat ze graag zo snel mogelijk tot een oplossing willen komen zodat er nieuwe bouwkavels daar beschikbaar komen. Wij blijven als coöperatie dit proces volgen en in gesprek met de partijen met als doel dit zo snel mogelijk in gang zetten. Na de vakantie zitten de partijen weer om de tafel voor een vervolggesprek. Op het moment dat de drie partijen tot een overeenkomst komen kunnen wij als coöperatie in gesprek met de gemeente en geïnteresseerde partijen om te gaan bouwen.

Voortgang Kinderopvang

De werkgroep heeft in eerste instantie onderzoek gedaan naar wat kinderopvang inhoudt en wat in Boerdonk zou kunnen passen. Om te beginnen is er een advertentie geplaatst waarop mensen of organisaties hebben kunnen reageren voor het geval ze geïnteresseerd zijn om in Boerdonk een kinderopvang (mede) op te zetten. De werkgroep is nu in gesprek met enkele kinderopvang-instanties uit de omliggende dorpen om te kijken naar de mogelijkheden om in Boerdonk een BSO/KDV te realiseren. Vervolgens zal de behoefte onder de inwoners van Boerdonk gepeild gaan worden. Hiervoor is binnen Boerdonk een enquête verspreid waarin deze behoefte kenbaar gemaakt kan worden. Uit een gesprek met de directie van basisschool Sint-Nicolaas blijkt dat hiervoor ruimte beschikbaar is in de school. Wanneer de resultaten van de enquête bekend zijn, gaat de werkgroep verder met de vervolgstappen voor het opzetten van een BSO/KDV in Boerdonk. We willen alle ouders vragen om, indien u dat nog niet gedaan heeft, onderstaande enquête in te vullen: https://nl.surveymonkey.com/r/2229HYT

Voortgang centrumplan

Ook hier vinden gespreken plaats met veel partijen op initiatief van deze werkgroep. Een complex project waar veel partijen (o.a. gemeente Meierijstad, Skipov, Bisdom/kerkbestuur, Area, Woonmeij etc.) bij betrokken zijn. Daarom is ook de hulp gevraagd van vrijwilligers van Arcadis. Arcadis heeft ons gevraagd om duidelijk aan te geven waar wij als coöperatie in dit project behoefte aan hebben. Daar wordt nu de laatste hand aan gelegd. Vervolgens zal worden bekeken in welke mate Arcadis ons daarin kan steunen.

Help ons Boerdonk op de kaart te zetten!

Met de Facebook pagina Boerdonk Buitengewoon willen we Boerdonk op allerlei manieren promoten. We hebben inmiddels al bijna 300 volgers. Help ook mee om Boerdonk op de kaart te zetten en nodig je vrienden uit om de pagina te liken! Dit kun je doen middels onderstaand stappenplan.

Stap 1: Ga naar Facebook, log in en zoek bovenin naar “Boerdonk Buitengewoon”.

Stap 2: Klik op de pagina en scroll naar beneden. Je komt dan rechts het kader Community tegen. Klik nu op “Vrienden uitnodigen” en kies zelf welke vrienden je uit wilt nodigen.

Gelukt? Bedankt voor je hulp!

Boering goes Esbeek

Zoals eerder in de laatste Algemene Ledenvergadering aangekondigd nodigt het bestuur alle leden van de coöperatie uit voor het uitstapje naar Esbeek op zaterdag 14 september a.s. Het doel van dit uitstapje is om een beeld te krijgen van wat de coöperatie aldaar heeft gerealiseerd om de leefbaarheid van Esbeek te waarborgen en verbeteren. Binnenkort ontvangen alle leden een e-mail met alle benodigde informatie.

Uiteraard blijven we via diverse media iedereen zoveel mogelijk op de hoogte houden van onze initiatieven. Als u ons wilt helpen zou dat fijn zijn! Bent u nog geen lid en wilt u ondersteunen ? Stuur een mail met uw naam en adres plus uw bankrekeningnummer naar info@boerdonkbuitengewoon.nl

Tot slot willen wij u van harte uitnodigen op de volgende Algemene Leden Vergadering. Deze vindt plaats op woensdag 18 september 2019 om 20:00 uur in den Hazenpot. Hierover ontvangen alle leden nog een uitnodiging.

Rest ons niets anders dan u allen een fijne vakantie toe te wensen!

Bestuur coöperatie Boerdonk Buitengewoon U.A.

11-07 > Boering goes Esbeek!

Zonnepanelen op het gemeenschapshuis en de basisschool in de kerk. In Esbeek bestaat de coöperatie al meer dan 10 jaar. In die tijd hebben ze samen veel voor elkaar gekregen. Voor de Boerdonkse coöperatie Boerdonk Buitengewoon reden genoeg om eens op bezoek te gaan in Esbeek!

Op zaterdag 14 september vertrekken we met een touringcar naar Esbeek om daar kennis te maken met het dorp Esbeek en de initiatieven die de coöperatie daar heeft opgezet.

Het programma ziet er als volgt uit:

08:30 Vertrek met bus vanaf Hart van Bourdonck
09:30 Aankomst in Café SchuttershAof te Esbeek
09:30 - 10:00 Koffie met gebak
10:00 - 10:30 Woordje door Piet Verhoeven - voorzitter coöperatie Esbeek
10:30 - 12:30 Rondleiding/informatie over projecten van coöperatie Esbeek
- Gerealiseerde CPO-woningen en visie over bouwen voor komende 20 jaar
- Café Schuttershof en realisatie school in de kerk
12:30 Vertrek met bus naar Hart van Bourdonck met onderweg een lunch
+/- 15:00 Aankomst Hart van Bourdonk

Deelname is uitsluitend voor leden van de coöperatie. De kosten bedragen €5,- per persoon. De coöperatie zorgt voor koffie/thee met gebak in Esbeek, een lunch en het vervoer. Aanmelden vóór 1 augustus, via e-mail (info@boerdonkbuitengewoon.nl) of bij een van de bestuursleden.

Lijkt het je leuk om mee te gaan maar ben je nog geen lid? Meld je dan nu aan bij de coöperatie Boerdonk Buitengewoon! Stuur een e-mail met je gegevens naar info@boerdonkbuitengewoon.nl.

04-04 > ALV Boerdonk Buitengewoon op 10 april

Volgende week woensdag 10 april vindt de Algemene Ledenvergadering van de coöperatie Boerdonk Buitengewoon plaats in Den Hazenpot. Alle leden van de coöperatie zijn hierbij welkom. Gëintereseerden die nog geen lid zijn mogen de bijeenkomst alleen bijwonen als ze bij binnenkomst direct aangeven lid te willen worden. In verband met de Champions League wedstrijd Ajax – Juventus beginnen we iets eerder, namelijk om 19:30 uur.

Het programma ziet er als volgt uit:

- Vaststellen huishoudelijk reglemenent
- Update actuele thema’s
        Werkgroep bouwen/Korstenhof II
        Werkgroep BSO/KDV
        Werkgroep centrumplan
- Promotie
- Samenwerking Dorpsraad
- Rondvraag

Ten slotte hebben we voor alle leden nog een speciale verrassing. Wat dat is, hoort u op 10 april!!!

21-03 > Boerdonk schaart zich achter initiatief Boerdonk Buitengewoon

In de afgelopen weken is het bestuur van de nieuwe coöperatie Boerdonk Buitengewoon in Boerdonk huis-aan-huis bij iedereen langs geweest. Hierbij is iedereen geïnformeerd over de onderwerpen en ideeën waar de coöperatie op dit moment mee bezig is. Ook is iedereen gevraagd om lid te worden en de coöperatie te ondersteunen. Aan deze vraag werd massaal gehoor gegeven: ondertussen zijn er al zo’n 180 leden en de teller loopt nog steeds! Lid worden kan overigens nog steeds: stuur een e-mail met je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres naar info@boerdonkbuitengewoon.nl.

Na de officiële start in december vindt op 10 april de eerste Algemene Ledenvergadering plaats. Alle leden zijn die avond uitgenodigd om mee te praten over de onderwerpen waar de coöperatie nu mee bezig is en waar de komende tijd mee aan de slag wordt gegaan. Meer informatie hierover volgt later.

07-02 > Op zoek naar leden!

De Coöperatie Boerdonk Buitengewoon heeft inmiddels al 125 leden. Het doel is om zoveel mogelijk Boerdonkenaren te betrekken bij de plannen over de toekomst van ons dorp. Daarom is er in het weekend van 9 en 16 februari een actie om meer leden te werven. Het bestuur van de coöperatie gaat dan in Boerdonk huis-aan-huis langs om iedereen bij te praten over de plannen en om mensen te vragen om lid te worden.

De coöperatie werd eind december officieel opgericht. Tijdens de oprichtingsvergadering zijn er prioriteiten bepaald waar de coöperatie direct mee aan de slag is gegaan. Er zijn werkgroepen gevormd rond een aantal thema’s en er wordt gewerkt aan een PR plan.

Aanmelden kan ook direct per e-mail. Stuur een e-mail met je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres naar info@boerdonkbuitengewoon.nl.

27-12 > Nieuwe coöperatie een feit!

Onder grote belangstelling van menig Boerdonkenaar en andere belangstellenden werd de nieuwe coöperatie woensdagavond officieel opgericht. Bij Leekzicht ondertekenden de bestuursleden in het bijzijn van notaris van Egeraat de notariële akte waarmee de coöperatie Boerdonk Buitengewoon nu ook officieel een feit is. Bij de oprichting werd duidelijk dat de coöperatie een groot draagvlak heeft omdat zij direct al beschikt over ca 100 leden!

Na een terugblik op het in Boerdonk veel bewogen jaar gaf voorzitter Antoon Donkers een toelichting op de totstandkoming en bedoeling van de coöperatie. Antoon benadrukte dat in een klein dorp zoals Boerdonk samenwerking altijd essentieel is en centraal zal moeten blijven staan.

Hierna werd er samen geproost op de nieuwe coöperatie en volgde meteen de eerste ledenvergadering. In interactieve sessies werden de prioriteiten bepaald variërend van “Wonen, Zorg & Welzijn, Duurzaamheid, Jeugd en Onderwijs en Recreatie”. Het bestuur deed nog een oproep onder de vele aanwezigen tot ondersteuning en ook hier werd volop gevolg aan gegeven. Handen uit de mouwen zoals we Boerdonk kennen!