Algemene Leden Vergadering 30 maart 2020

Meer informatie en het programma volgt later.


26-01 > Intentieovereenkomst herontwikkeling

bejaardenwoningen Kloosterhof

Vertegenwoordigers van Woningcorporatie Area, de Coöperatie Boerdonk Buitengewoon en de Dorpsraad van Boerdonk zaten donderdagavond samen aan tafel. Ze ondertekenden een intentieovereenkomst voor de herontwikkeling van de woningen aan het Kloosterhof naast het gemeenschapshuis Den Hazenpot.

De 6 seniorenwoningen aan het Kloosterhof zijn eigendom van Area en zijn inmiddels afgeschreven. De partijen hebben de intentie uitgesproken om voor eind 2020 gezamenlijk met een plan te komen dat betrekking heeft op de toekomst van het Kloosterhof. Het Kloosterhof is een onderdeel van het 'Centrumplan', een van speerpunten waarop de Coöperatie Boerdonk Buitengewoon de aandacht gevestigd heeft. Volgens het bestuur van de coöperatie gaat het om een uniek plan waarbij alle mogelijkheden onderzocht worden.09-01 > Coöperatie Boerdonk Buitengewoon

tekent overeenkomst met KNHM foundation

Binnen de coöperatie Boerdonk Buitengewoon is de werkgroep Centrumplan druk doende met het project: Centrumvisie Boerdonk. In dit project gaat de werkgroep zich bezig houden met de toekomst van de basisschool, het herbestemmen van de kerk, de renovatie/nieuwbouw van seniorenwoningen aan het Kloosterhof en de inpassing van Gemeenschapshuis D’n Hazenpot in deze plannen.

Om een goede start te kunnen maken met de realisatie van dit project heeft de werkgroep de KNHM (Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij) benaderd om de werkgroep te gaan adviseren bij het uitrollen van het project. De KNHM foundation bestaat uit een netwerk van vrijwillige adviseurs en heeft als doel het inspireren, adviseren en verbinden maatschappelijke initiatieven waardoor zij sneller groeien (meer informatie: www.knhm.nl).

Naar aanleiding van enkele gesprekken hebben de partijen in december 2019 een samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze overeenkomst houdt in dat de KNHM in samenwerking met de werkgroep het proces gaat begeleiden, kennis en ervaring met soortgelijke projecten in kan brengen en vooral als klankbord zal fungeren bij de voorgenomen initiatieven. De organisatie van de totstandkoming van het project is in handen van de Werkgroep Centrumplan.

Met het sluiten van deze overeenkomst spreken beide partijen het vertrouwen uit in een goede samenwerking waardoor het Centrumplan op een juiste wijze gestalte kan gaan krijgen.25-11 > Succesvolle eerste nieuwe

bewonersbijeenkomst

Afgelopen vrijdag vond in Hotel Café Hart van Bourdonck de allereerste nieuwe bewonersbijeenkomst plaats. Een vijftigtal nieuwe bewoners was uitgenodigd om op een leuke manier kennis te komen maken met elkaar en met Boerdonk. Het initiatief hiertoe werd genomen door de Boerdonkse coöperatie, ondersteund door diverse Boerdonkse stichtingen.

Tijdens de avond werden de nieuwe bewoners getrakteerd op een heerlijk diner. De Boerdonkse kookclub Bak & Braad had speciaal voor de gelegenheid samen met kok Gert Bouw een walking dinner voorbereidt met hapjes zoals pompoensoep, kipkerrie flapjes en hemelse modder. Ook was er een wijnproeverij onder leiding van oud-Boerdonkenaar Frank Weijers. Hij had diverse bijpassende wijnen meegenomen en gaf bij elke wijn uitleg.

Daarnaast gaven Willem van Veghel (namens de dorpsraad) en Ronald van Kol (namens Stichtig Algemeen Boerdonks Belang) een presentatie om alle Boerdonkse stichtingen en verenigingen toe te lichten. Er werd uitleg gegeven over wie wat doet en er waren namens veel stichtingen en verenigingen afgevaardigden aanwezig die ook graag kennis wilden maken met de nieuwe bewoners.

Om al deze informatie later nog eens rustig terug te lezen heeft de werkgroep Promotie Boerdonk de afgelopen maanden hard gewerkt aan een speciale infogids. In dit boekje wordt uitleg gegeven over alle stichtingen en worden alle verenigingen en andere organisaties binnen Boerdonk weergegeven met bijbehorende contactgegevens. De infogids werd vrijdag officieel gepresenteerd aan de nieuwe bewoners. Zij hadden de eer om hem als eerste mee naar huis te nemen. Daarnaast krijgt heel Boerdonk de infogids deze week ook bij de Erpse Krant.

De avond werd mede mogelijk gemaakt met steun van de Nationale Jeugdraad, Gemeente Meierijstad en Agrarisch Boerdonk. Daarnaast is een woord van dank op zijn plaats aan kookclub Bak & Braad, Gert Bouw Culinaire Catering en Hotel Café Hart van Bourdonck.

Een nieuwe bewonersavond: het schijnt uniek te zijn in onze regio. Voorafgaand aan de avond zelf waren de reacties al erg positief. Ook tijdens én na de avond zelf hebben veel nieuwe bewoners enthousiast gereageerd op het initiatief. Boerdonk heeft wederom laten zien erg gastvrij te zijn.

Ook zijn een aantal nieuwe bewoners direct lid geworden van de coöperatie Boerdonk Buitengewoon. Ook zij denken en helpen graag mee om Boerdonk nog mooier te maken. Hiermee is de coöperatie inmiddels de grens van 200 leden gepasseerd, waaruit blijkt dat Boerdonk zich graag samen inzet voor het dorp!

Nieuwsbrief oktober 2019

Beste Boerdonkenaren,   

Het is alweer een paar weken geleden dat we met een leuk gezelschap naar Esbeek zijn geweest om daar inspiratie op te doen. Daarnaast wordt er nog steeds vol enthousiasme gewerkt aan de lopende projecten. Middels deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken.

Voortgang plan Korstenhof

De drie partijen die contractueel met elkaar verbonden zijn betreffende het plan Korstenhof zijn nog steeds met elkaar in gesprek. Zij hebben de intentie om op korte termijn tot een overeenkomst te komen. De coöperatie blijft de partijen actief benaderen. Zodra er een overeenkomst is zal de coöperatie in overleg gaan met de gemeente om een vervolgplan uit te stippelen. Het doel is en blijft om zo snel mogelijk bouwmogelijkheden en woningen te realiseren.

Voortgang Kinderdagverblijf (KDV) / Buitenschoolse opvang (BSO)

Op de oproep in de Erpse Krant en op Social Media zijn een aantal reacties gekomen van bedrijven (gastouderopvang of kinderopvang) uit de omgeving. Er hebben gesprekken plaatsgevonden om de wensen te bespreken en de mogelijkheden te verkennen.

Hierna is er een enquête uitgezet om binnen Boerdonk de behoefte te peilen. De resultaten van de enquête zijn gedeeld met de kinderdagverblijven. De reacties waren positief waarbij werd opgemerkt dat de huurprijs een belangrijke factor zal zijn bij het beoordelen van de haalbaarheid. Daarnaast is er contact geweest met de directeur van de basisschool die van zijn kant gaat bekijken wat de mogelijkheden zijn. De coöperatie blijft in gesprek met de geïnteresseerden en denkt actief mee om daadwerkelijk tot een oplossing te komen.

Suggesties voor leegstaande panden/ruimtes in Boerdonk? > neem contact met ons op!

Voortgang centrumplan

De coöperatie richt zich voornamelijk op drie punten:

  • Toekomst van de school
  • Renovatie/herbouw van de seniorenwoningen
  • Herbestemmen van de kerk

Er zijn inmiddels conceptplannen (schetsen) gemaakt. In de komende tijd wordt er professionele hulp gezocht, onder meer bij KNHM (Arcadis), om deze te beoordelen en verder uit te werken.
Gezien de complexiteit en omvangrijkheid van het plan zal dit in fases moeten worden uitge-werkt en uitgevoerd. Het idee is om dit de komende 10 jaar in 3 fases uit te voeren.
Opmerking: de concept plannen zijn de eerste ideeën en zijn niet bindend! De komende jaren worden deze plannen verder uitgewerkt in overleg met alle partijen in Boerdonk en met hulp van externe partijen.

Nieuwe initiatieven

  • Voorzittersoverleg: alle voorzitters van Boerdonkse verenigingen en stichtingen met een leefbaarheidsdoel, zijn uitgenodigd voor een voorzittersoverleg op 14 oktober aanstaande. Het doel hiervan is om waar mogelijk meer en/of beter samen te werken.
  • Ondernemerscafé: het organiseren van een ondernemerscafé voor alle Boerdonkse ondernemers, 1 keer per jaar. Op deze manier kunnen ondernemers met elkaar in contact komen.
  • Dorpsondersteuner: kan een inwoner naar het juiste adres sturen voor een bepaalde zorgvraag. Daarnaast gaat een dorpsondersteuner langs bij nieuwe inwoners en gaat bijvoorbeeld ook met hen in gesprek over waar ze behoefte hebben, kwaliteiten bespreken etc.
    In Boerdonk beschikken we over een ouderenadviseur, namelijk Cor Biemans vanuit Zorg om het Dorp. Mogelijk dat dit uitgebreid kan worden met een vergoeding vanuit de gemeente. Het functieprofiel wordt hiervoor nader uitgezocht.
  • (Kunst)wandelroute: het realiseren van een wandelroute in/rondom Boerdonk met als doel om ook wandeltoeristen kennis te laten maken ons mooie dorp. Aansluiting kan worden gezocht bij de recent gerealiseerde “ommetjesroute”. Wim de Wijs uit Boerdonk was hier al mee bezig in overleg met de Dorpsraad en Ria Vilier zal hem hierbij gaan assisteren.
  • Bewonersbijeenkomst: vindt plaats op 22 november in het Hart van Bourdonck voor alle nieuwe inwoners van Boerdonk vanaf 1 januari 2017. Doel van deze avond is om nieuwe inwoners zich ‘thuis’ te laten voelen en met elkaar te laten kennismaken én met de Boerdonkse bevolking die later op de avond binnen zullen lopen. Bent u één van deze nieuwe bewoners dan kunt u de komende weken een uitnodiging verwachten vanuit de coöperatie. Op de avond zelf zult u worden geïnformeerd door een aantal Boerdonkse verenigingen/stichtingen. Zij zullen u meer gaan vertellen waar zij voor staan en o.a. welke activiteiten worden georganiseerd. De avond zal starten om 18.30 uur en voor een hapje en drankje wordt gezorgd door onze Boerdonkse kookclub Bak en Braad. Vanaf 21.00 uur zijn ALLE andere Boerdonkse inwoners ook welkom. Bij deze een oproep aan iedereen (zowel “oude” als “nieuwe” bewoners) om te komen en kennis te maken met de Boerdonkse gastvrijheid!

Interesse om mee te helpen bij één van deze initiatieven? > neem contact met ons op!

Terugblik Boerdonk goes Esbeek

Op zaterdag 14 september heeft het uitstapje ‘Boering goes Esbeek’ plaatsgevonden met 40 aanwezigen. Uitstapje had als doel om een beeld te krijgen wat een coöperatie zoal kan betekenen in een klein dorp, onder andere het realiseren van een school in een leegstaande kerk, CPO-projecten voor starters en een zorgondersteuner. Het was een leuke maar vooral interessante en inspirerende dag!

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten! Mail naar info@boerdonkbuitengewoon.nl.

Bestuur coöperatie Boerdonk Buitengewoon U.A.

Nieuwsbrief juli 2019

Beste Boerdonkenaren,   

De zomer is aangebroken en dus ook de zomervakantie. We willen u graag op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen waarmee we aan de slag zijn gegaan:

Plan Korstenhof

De drie partijen zijn op dit moment in gesprek om de bouwplannen aan de Geluckweg in een stroomversnelling te krijgen. Alle partijen hebben aangegeven dat ze graag zo snel mogelijk tot een oplossing willen komen zodat er nieuwe bouwkavels daar beschikbaar komen. Wij blijven als coöperatie dit proces volgen en in gesprek met de partijen met als doel dit zo snel mogelijk in gang zetten. Na de vakantie zitten de partijen weer om de tafel voor een vervolggesprek. Op het moment dat de drie partijen tot een overeenkomst komen kunnen wij als coöperatie in gesprek met de gemeente en geïnteresseerde partijen om te gaan bouwen.

Voortgang Kinderopvang

De werkgroep heeft in eerste instantie onderzoek gedaan naar wat kinderopvang inhoudt en wat in Boerdonk zou kunnen passen. Om te beginnen is er een advertentie geplaatst waarop mensen of organisaties hebben kunnen reageren voor het geval ze geïnteresseerd zijn om in Boerdonk een kinderopvang (mede) op te zetten. De werkgroep is nu in gesprek met enkele kinderopvang-instanties uit de omliggende dorpen om te kijken naar de mogelijkheden om in Boerdonk een BSO/KDV te realiseren. Vervolgens zal de behoefte onder de inwoners van Boerdonk gepeild gaan worden. Hiervoor is binnen Boerdonk een enquête verspreid waarin deze behoefte kenbaar gemaakt kan worden. Uit een gesprek met de directie van basisschool Sint-Nicolaas blijkt dat hiervoor ruimte beschikbaar is in de school. Wanneer de resultaten van de enquête bekend zijn, gaat de werkgroep verder met de vervolgstappen voor het opzetten van een BSO/KDV in Boerdonk. We willen alle ouders vragen om, indien u dat nog niet gedaan heeft, onderstaande enquête in te vullen: https://nl.surveymonkey.com/r/2229HYT

Voortgang centrumplan

Ook hier vinden gespreken plaats met veel partijen op initiatief van deze werkgroep. Een complex project waar veel partijen (o.a. gemeente Meierijstad, Skipov, Bisdom/kerkbestuur, Area, Woonmeij etc.) bij betrokken zijn. Daarom is ook de hulp gevraagd van vrijwilligers van Arcadis. Arcadis heeft ons gevraagd om duidelijk aan te geven waar wij als coöperatie in dit project behoefte aan hebben. Daar wordt nu de laatste hand aan gelegd. Vervolgens zal worden bekeken in welke mate Arcadis ons daarin kan steunen.

Help ons Boerdonk op de kaart te zetten!

Met de Facebook pagina Boerdonk Buitengewoon willen we Boerdonk op allerlei manieren promoten. We hebben inmiddels al bijna 300 volgers. Help ook mee om Boerdonk op de kaart te zetten en nodig je vrienden uit om de pagina te liken! Dit kun je doen middels onderstaand stappenplan.

Stap 1: Ga naar Facebook, log in en zoek bovenin naar “Boerdonk Buitengewoon”.

Stap 2: Klik op de pagina en scroll naar beneden. Je komt dan rechts het kader Community tegen. Klik nu op “Vrienden uitnodigen” en kies zelf welke vrienden je uit wilt nodigen.

Gelukt? Bedankt voor je hulp!

Boering goes Esbeek

Zoals eerder in de laatste Algemene Ledenvergadering aangekondigd nodigt het bestuur alle leden van de coöperatie uit voor het uitstapje naar Esbeek op zaterdag 14 september a.s. Het doel van dit uitstapje is om een beeld te krijgen van wat de coöperatie aldaar heeft gerealiseerd om de leefbaarheid van Esbeek te waarborgen en verbeteren. Binnenkort ontvangen alle leden een e-mail met alle benodigde informatie.

Uiteraard blijven we via diverse media iedereen zoveel mogelijk op de hoogte houden van onze initiatieven. Als u ons wilt helpen zou dat fijn zijn! Bent u nog geen lid en wilt u ondersteunen ? Stuur een mail met uw naam en adres plus uw bankrekeningnummer naar info@boerdonkbuitengewoon.nl

Tot slot willen wij u van harte uitnodigen op de volgende Algemene Leden Vergadering. Deze vindt plaats op woensdag 18 september 2019 om 20:00 uur in den Hazenpot. Hierover ontvangen alle leden nog een uitnodiging.

Rest ons niets anders dan u allen een fijne vakantie toe te wensen!

Bestuur coöperatie Boerdonk Buitengewoon U.A.

11-07 > Boering goes Esbeek!

Zonnepanelen op het gemeenschapshuis en de basisschool in de kerk. In Esbeek bestaat de coöperatie al meer dan 10 jaar. In die tijd hebben ze samen veel voor elkaar gekregen. Voor de Boerdonkse coöperatie Boerdonk Buitengewoon reden genoeg om eens op bezoek te gaan in Esbeek!

Op zaterdag 14 september vertrekken we met een touringcar naar Esbeek om daar kennis te maken met het dorp Esbeek en de initiatieven die de coöperatie daar heeft opgezet.

Het programma ziet er als volgt uit:

08:30 Vertrek met bus vanaf Hart van Bourdonck
09:30 Aankomst in Café SchuttershAof te Esbeek
09:30 - 10:00 Koffie met gebak
10:00 - 10:30 Woordje door Piet Verhoeven - voorzitter coöperatie Esbeek
10:30 - 12:30 Rondleiding/informatie over projecten van coöperatie Esbeek
- Gerealiseerde CPO-woningen en visie over bouwen voor komende 20 jaar
- Café Schuttershof en realisatie school in de kerk
12:30 Vertrek met bus naar Hart van Bourdonck met onderweg een lunch
+/- 15:00 Aankomst Hart van Bourdonk

Deelname is uitsluitend voor leden van de coöperatie. De kosten bedragen €5,- per persoon. De coöperatie zorgt voor koffie/thee met gebak in Esbeek, een lunch en het vervoer. Aanmelden vóór 1 augustus, via e-mail (info@boerdonkbuitengewoon.nl) of bij een van de bestuursleden.

Lijkt het je leuk om mee te gaan maar ben je nog geen lid? Meld je dan nu aan bij de coöperatie Boerdonk Buitengewoon! Stuur een e-mail met je gegevens naar info@boerdonkbuitengewoon.nl.

04-04 > ALV Boerdonk Buitengewoon op 10 april

Volgende week woensdag 10 april vindt de Algemene Ledenvergadering van de coöperatie Boerdonk Buitengewoon plaats in Den Hazenpot. Alle leden van de coöperatie zijn hierbij welkom. Gëintereseerden die nog geen lid zijn mogen de bijeenkomst alleen bijwonen als ze bij binnenkomst direct aangeven lid te willen worden. In verband met de Champions League wedstrijd Ajax – Juventus beginnen we iets eerder, namelijk om 19:30 uur.

Het programma ziet er als volgt uit:

- Vaststellen huishoudelijk reglemenent
- Update actuele thema’s
        Werkgroep bouwen/Korstenhof II
        Werkgroep BSO/KDV
        Werkgroep centrumplan
- Promotie
- Samenwerking Dorpsraad
- Rondvraag

Ten slotte hebben we voor alle leden nog een speciale verrassing. Wat dat is, hoort u op 10 april!!!

21-03 > Boerdonk schaart zich achter initiatief Boerdonk Buitengewoon

In de afgelopen weken is het bestuur van de nieuwe coöperatie Boerdonk Buitengewoon in Boerdonk huis-aan-huis bij iedereen langs geweest. Hierbij is iedereen geïnformeerd over de onderwerpen en ideeën waar de coöperatie op dit moment mee bezig is. Ook is iedereen gevraagd om lid te worden en de coöperatie te ondersteunen. Aan deze vraag werd massaal gehoor gegeven: ondertussen zijn er al zo’n 180 leden en de teller loopt nog steeds! Lid worden kan overigens nog steeds: stuur een e-mail met je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres naar info@boerdonkbuitengewoon.nl.

Na de officiële start in december vindt op 10 april de eerste Algemene Ledenvergadering plaats. Alle leden zijn die avond uitgenodigd om mee te praten over de onderwerpen waar de coöperatie nu mee bezig is en waar de komende tijd mee aan de slag wordt gegaan. Meer informatie hierover volgt later.

07-02 > Op zoek naar leden!

De Coöperatie Boerdonk Buitengewoon heeft inmiddels al 125 leden. Het doel is om zoveel mogelijk Boerdonkenaren te betrekken bij de plannen over de toekomst van ons dorp. Daarom is er in het weekend van 9 en 16 februari een actie om meer leden te werven. Het bestuur van de coöperatie gaat dan in Boerdonk huis-aan-huis langs om iedereen bij te praten over de plannen en om mensen te vragen om lid te worden.

De coöperatie werd eind december officieel opgericht. Tijdens de oprichtingsvergadering zijn er prioriteiten bepaald waar de coöperatie direct mee aan de slag is gegaan. Er zijn werkgroepen gevormd rond een aantal thema’s en er wordt gewerkt aan een PR plan.

Aanmelden kan ook direct per e-mail. Stuur een e-mail met je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres naar info@boerdonkbuitengewoon.nl.

27-12 > Nieuwe coöperatie een feit!

Onder grote belangstelling van menig Boerdonkenaar en andere belangstellenden werd de nieuwe coöperatie woensdagavond officieel opgericht. Bij Leekzicht ondertekenden de bestuursleden in het bijzijn van notaris van Egeraat de notariële akte waarmee de coöperatie Boerdonk Buitengewoon nu ook officieel een feit is. Bij de oprichting werd duidelijk dat de coöperatie een groot draagvlak heeft omdat zij direct al beschikt over ca 100 leden!

Na een terugblik op het in Boerdonk veel bewogen jaar gaf voorzitter Antoon Donkers een toelichting op de totstandkoming en bedoeling van de coöperatie. Antoon benadrukte dat in een klein dorp zoals Boerdonk samenwerking altijd essentieel is en centraal zal moeten blijven staan.

Hierna werd er samen geproost op de nieuwe coöperatie en volgde meteen de eerste ledenvergadering. In interactieve sessies werden de prioriteiten bepaald variërend van “Wonen, Zorg & Welzijn, Duurzaamheid, Jeugd en Onderwijs en Recreatie”. Het bestuur deed nog een oproep onder de vele aanwezigen tot ondersteuning en ook hier werd volop gevolg aan gegeven. Handen uit de mouwen zoals we Boerdonk kennen!